Szukaj
Szukaj

O mnie

drDariusz Szarek: urodziłem się w Wałbrzychu. Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy studiowałem w latach 1998-2004 w Akademii Medycznej we Wrocławiu (aktualnie Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) na Wydziale Lekarskim oraz Lekarskim Kształcenia Podyplomowego i uzyskałem w roku 2004 dyplom lekarza. Od rozpoczęcia studiów jestem związany z miastem Wrocław.

 

Problematyką leczenia schorzeń neurochirurgicznych interesuję się od początku studiów medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem od pierwszych lat, początkowo w ramach studenckich kół naukowych Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki a następnie Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Z Kliniką Neurochirurgii, zlokalizowaną wówczas w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tadeusza Marciniaka, związałem się na dłużej i uczestniczyłem w jej pracy już w trakcie lekarskiego stażu podyplomowego. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpocząłem pracę w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie odbyłem szkolenie specjalizacyjne w latach 2006-2012 ukończone egzaminem państwowym w listopadzie 2012 r. Szkolenie odbywało się początkowo na bazie Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im. Tadeusza Marciniaka, następnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Równolegle, od dnia jego powstania, pracowałem w Oddziale Neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka, gdzie jestem obecny do dziś. Ponadto w latach 2006-2009 pracowałem jako lekarz Oddziału Ratunkowego Szpitala „Latawiec” w Świdnicy. Kształcenie specjalizacyjne rozszerzyłem o liczne kursy dodatkowe, krajowe i europejskie, w tym wyjątkowy cykl kursów z neurochirurgii Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS) ukończony zdaniem egzaminu europejskiego w 2013 roku.

 

Wiedzę lekarską rozszerzyłem w ramach studiów podyplomowych „Biomateriały, materiały dla medycyny” prowadzonych przez Katedrę Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończonych w 2005 roku. Obejmowały one wiedzę z zakresu doboru, zastosowania oraz projektowania szeregu biomateriałów i implantów w medycynie. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego zdobyłem biegłą wiedzę i umiejętności w zakresie wszystkich głównych technik neurochirurgicznych, rozszerzoną o zaawansowane umiejętności, takie jak wykorzystanie neuronawigacji, diagnostyki śródoperacyjnej za pomocą rezonansu śródoperacyjnego oraz ramienia O, wykorzystania neuromonitorowania, zabiegi neuroendoskopowe, kraniotomie z zastosowaniem wybudzenia śródoperacyjnego, małoinwazyjne zabiegi przezskórnego leczenia schorzeń kręgosłupa.

 

W aktualnej lokalizacji Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im. T. Marciniaka rozwijam wiedzę z zakresu wykorzystania traktografii i czynnościowego badania rezonansu magnetycznego w planowaniu operacji neurochirurgicznych. Pierwsze z tych badań pozwala ocenić kształt i lokalizację dróg nerwowych w mózgu, drugie badanie przybliża wiedzę, gdzie na korze mózgu znajdują się określone ośrodki, np. kory ruchowej. Jestem gorącym zwolennikiem i propagatorem wykorzystania aparatu do neuromonitoringu w operacjach neurochirurgicznych. Urządzenie to w trakcie zabiegu monitoruje pracę układu nerwowego i podaje informacje o sprawności dróg/ośrodków nerwowych, w okolicy których odbywa się operacja. Wymaga to dodatkowego zaangażowania w czasie operacji, kolejnej wiedzy, którą trzeba zdobyć by interpretować zapisy oraz współpracy z neurofizjologiem, których jest w Polsce „jak na lekarstwo”. Wykorzystanie wszystkich powyższych technologii pozwala jednak na uzyskanie lepszych wyników leczenia – większej doszczętności usunięcia ogniska chorobowego podczas zabiegów przy jednocześnie większym bezpieczeństwie. Sprzęt nie eliminuje ryzyka ale wyczuwalnie je zmniejsza.

W neurochirurgii szczególnie interesuję się leczeniem schorzeń naczyniowych układu nerwowego i neuroonkologią. Dla pogłębienia swojej wiedzy odbyłem szereg kursów i staży zagranicznych:

 

W Klinice Neurochirurgii szpitala Uniwersyteckiego w Helsinkach w 2014 roku, miałem możliwość obserwować zespół prof. Juhy Hernesemiego w zakresie technik leczenia operacyjnego tętniaków naczyń mózgowych. Wspaniałe operacje trudnych tętniaków, możliwość nauczenia się wykonywania operacji przez najmniejsze możliwe otwarcia czaszki, koncepcje położenia klipsów. Pierwsze obserwowane tu przeze mnie operacje naczyniaków tętniczo-żylnych pozwoliły mi przełamać tabu ich niemożliwości wykonania. Techniki, które zobaczyłem oraz literatura studiowana ułatwiły mi rozpoczęcie rutynowego wykonywania tych operacji w naszym szpitalu.

 

 • 2015 rok – staż w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Szpitala w Pradze, z zakresu techniki kraniotomii wybudzeniowej – techniki szczególnie potrzebnej w leczeniu glejaków mózgu, zlokalizowanych w wysoko elokwentnych okolicach. Obserwowane przez nasz zespół neurochirurgiczno-anestezjologiczny zasady wykonywania zabiegu, pozwoliły na wprowadzenie tej techniki w naszym szpitalu. Aktualnie wykonujemy do sześciu tego typu operacji rocznie.
 • 2015 rok – staż w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Zurichu, gdzie obserwowałem wykonywanie by-pass’ów do naczyń mózgowych. Technika ta pozwala wykonywać zabiegi w schorzeniach, gdzie dla ich wyleczenia konieczne jest usunięcie części zdrowego naczynia krwionośnego. Dla uniknięcia udaru niedokrwiennego wszczepia się wówczas nowe tętnice z innych okolic ciała. Są to „nieoperacyjne” tętniaki, gdzie wycina się tętniak wraz z jego tętnicą, a obwodową część tętnicy odżywia się nową tętnicą. Jest to przede wszystkim podstawowa technika w leczeniu choroby Moya-Moya. Ponadto możliwe jest jej wykorzystanie podczas operacji guzów podstawy czaszki, które wiążą ważne tętnice.
 • 2016 rok – staż w Oddziale Neurochirurgii szpitala Sapporo Teishinkai Hospitgal w Sapporo. Staż ten pozwolił mi zapoznać się z zaawansowanymi technikami leczenia bardzo trudnych tętniaków mózgowych, pogłębić wiedzę z wykonywania by-pass’ów do tętnic mózgowych, a także z leczenia choroby moya-moya. Choroba ta, dość często obecna jest w krajach azjatyckich, w naszej szerokości geograficznej występuje rzadko, co powoduje mniejsze doświadczenie w jej leczeniu. Z tego powodu, staż ten był dla mnie szczególnie cenny.
 • 2017 rok – staż w Klinice Neurochirurgii szpitala w Montpelier. Ośrodek ten jest znany ze szczególnego doświadczenia w leczeniu glejaków mózgu, szczególnie z wykorzystaniem kraniotomii wybudzeniowych.
 • 2018 rok – staż w King’s Collage Hospital – szkolenie z zakresu technik chirurgi naczyniowej z równoległym wykorzystaniem neuromonitoringu w zakresie monitorowania wzroku
 • 2019 – staż w Sapporo Teisinkai Hospital, ponownie jestem w tym wspaniałym szpitalu. Główny nacisk kładę na poznanie zasad bezpieczeństwa zaawansowanych zabiegów naczyniowych i onkologicznych, chirurgia podstawy czaszki, diagnostykę pod katem ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego w chorobach niedokrwiennych – moyamoya oraz przewlekłe niedokrwienie mózgu

W latach 2005-2010 odbyłem studia doktoranckie na kierunku neurochirurgia, w trakcie których przeprowadziłem szereg doświadczeń nad projektowaniem i wykorzystaniem implantów biomateriałowych do uzupełniania pourazowych ubytków nerwów obwodowych. Doświadczenia te zebrałem w swojej pracy doktorskiej pt. „Ocena możliwości zastosowania implantów poliuretanowo-polilaktydowych w leczeniu pourazowych ubytków nerwów obwodowych. Badanie doświadczalne”, obronionej 19 listopada 2010 roku. W badaniu tym, wraz z zespołem naukowców, wykonaliśmy szereg prototypowych implantów służących jako matryce ukierunkowujące wzrost włókien nerwowych w uszkodzonym nerwie. Podstawowa rzecz, której się nauczyłem przy okazji pierwszych eksperymentów, a którą zawsze wspominam jest to, że w naszych pierwszych mało udanych implantach neuroregeneracjia zaszła MIMO ich zastosowania. Chodzi o to, że układ nerwowy ma zdolność do regeneracji, małą ale ma. „The trick is” jak to zrobić aby ją wspomóc, a nie zaburzyć. Nie jest to niby prosta zasada ale w praktyce bardzo trudna do osiągnięcia, zarówno w badaniach naukowych jak i w medycynie. Kolejne wykonane przez nas implanty z zachowaniem tej zasady pozwalały na uzyskanie coraz lepszych wyników.

 

Opisane badania prowadzone były w ramach dużego grantu ministerialnego, które były rozwijane w dwóch kolejnych grantach: „Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań)” oraz „Ocena możliwości wykorzystania wybranych implantów biomateriałowych jako pomostu dla regenerujących włókien nerwowych rdzenia kręgowego. Badanie na modelu urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego ogona gekona lamparciego (Eublepharis macularius)”. Grant z gekonem lamparcim przenosił naszą wiedzę o neuroregeneracji na urazy rdzenia kręgowego. Wykorzystaliśmy tu naturalną zdolność tych jaszczurek do regeneracji utraconego ogona wraz z fragmentem rdzenia kręgowego w nim obecnym. Zasada była taka aby wykonać implant pozostawiając kikuty rdzenia kręgowego, by ułatwić naturalny odrost włókien nerwowych. Ułatwić, nie utrudnić zgodnie z tym czego nauczyły nas nerwy obwodowe. Dla przeprowadzenia powyższych badań nawiązałem szeroką współpracę naukową ze specjalistycznymi jednostkami naukowymi kilku uczelni, między innymi z Katedrą Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Zakładem Mikroskopii Elektronowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Katedrą Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu i Państwową Akademią Nauk w Warszawie.

 

Aktualnie prace badawcze kontynuuję wraz z kolegami z Katedry Mikroskopii Elektronowej Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu oraz Katedry Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zogniskowane są na projektowaniu implantów będących podłożami dla regeneracji włókien długich dróg nerwowych w układzie nerwowym, szczególnie w zakresie rdzenia kręgowego. Prace prowadzimy oceniając reakcje tkanek, ale także linii komórek o szczególnych właściwościach stymulujących regenerację. Wykorzystujemy komórki macierzyste ze szpiku, krwi czy szczególnie ciekawą grupę komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej. Ponadto wykorzystujemy glejowe komórki węchowe, astrocyty. Ostatnią grupą komórek są komórki glejowe i nerwowe – izolowane z układu nerwowego gekonów. Równolegle do prac komórkowych trwają prace materiałowe nad właściwościami biomateriałów, ich naturalnego rozkładu w organizmie, reakcji z komórkami/tkankami, technik konstruowania implantów i ich optymalnej fizycznej budowy. Ostatnią fazą są badania na zwierzętach.

 

Równolegle prowadzę obserwację nad wynikami leczenia chorób naczyniowych układu nerwowego. Zbierane doświadczenia wpływają na sposoby leczenia oraz wykorzystywane przeze mnie techniki. Kolejne analizy wpływają na to jak operuję. Efekt finalny jest zawsze sumą drobnych elementów. Uważam, że nawet najdrobniejsze ulepszenie poprawia potencjalny wynik na plus. Dlatego stale analizuję wyniki prowadzonego przeze mnie leczenia.

 

Wykształcenie:

 

 • Pełny cykl kursów z neurochirurgii w ramach European Association of Neurosurgical Societies 2008-2011, zakończony egzaminem europejskim w lutym 2013 r.
 • Pełny cykl kursów z neurochirurgii w ramach Polskiej Szkoły Neurochirurgii w latach 2006-2010.
 • Specjalizacja z neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2006-2012, zakończona egzaminem państwowym w listopadzie 2012 r.
 • Studia doktoranckie na kierunku neurochirurgia na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu, lata 2005-2010, zakończone obroną pracy doktorskiej w listopadzie 2010 r.
 • Studia podyplomowe „Biomateriały, materiały dla medycyny” Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2005 r.
 • Studia medyczne na Wydziale Lekarskim i Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu 2004 r.
 • II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 1998 r.

 

 

Praca zawodowa:

 

 • Oddział Neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu od 2007 roku do chwili obecnej.
 •  *  Zastępca ordynatora 2015 – obecnie.
 •  *  Starszy asystent 2013-2015
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala „Latawiec” w Świdnicy w latach 2006-2009, na stanowisku młodszego asystenta.
 • Klinika Neurochirurgii od 2005 roku, początkowo w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu, następnie od 2007 roku w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu do 2013 roku, na stanowisku młodszego asystenta.
 • Staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 2004- 2005 r. – lekarz stażysta.

 

 

Członkostwo w Towarzystwach Specjalistycznych:

 

 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 • Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS)
 • Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów

 

 

Kursy specjalizacyjne:

 

 • Neurotraumatologia. Neurochirurgia czynnościowa. Neurochirurgia Dziecięca. Katowice 2012
 • Vascular Neurosurgery. Tallin 2011
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Łódź 2011
 • Spine and Peripheral Nerve. Padwa 2010
 • Choroby naczyniowe mózgu. Kołobrzeg 2010
 • Neurochirurgiczne leczenie schorzeń kręgosłupa. Białystok 2009
 • Head Injury and Functional Neurosurgery. Praga 2009
 • Sterootactic radiosurgery. Antwerpia 2008
 • Tumour. Antwerpia 2008
 • Neurotraumatologia i Neurochirurgia czynnościowa. Zielona Góra 2008
 • Neuroonkologia. Poznań 2007
 • Wprowadzenie do specjalizacji w neurochirurgii. Warszawa 2006
 • Chirurgia kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Wrocław 2004

 

Inne:

 

 • Brain Aneurysm, Principles And Techniques Of Microsurgical Treatment Przeźmierowo 2019
 • 9th European – Japanese Cerebrovascular Congress – PREVENTIVE CEREBROVASCULAR SURGERY, Milan 2018
 • Transtemporal approaches and Intensive EC-IC bypass Course Usti nad Labem 2018
 • 4th AVM Congress, Montreal 2018
 • Intraoperative Neurophysiology in Neurosurgery: Innovations, Controversies and Future Perspectives. Verona 2017
 • Sixth Annual World Course In Advanced Brain Tumour Surgery. Londyn 2017
 • 7’th Annual EANS Young Neurosurgeons Metting. Rdzeń kręgowy. Amsterdam 2017
 • Skull Base Course Surgical Approaches to Cerebral Aneurysms. Roterdam 2016
 • EANS Congress. Ateny 2016
 • 7’th Tractorgaphy workshop. Wiedeń 2015
 • 5’th Annual EANS Young Neurosurgeons Metting, Neuroonkologia i podstawa czaszki. San Sebastian 2015
 • Annual Meeting of European Association of Neurosurgical Societies. Madryt 2015
 • EANS Research Course. San Sebastian 2015
 • Intraoperative Neurophysiology in Neurosurgery: The Essentials. Verona 2015
 • ALS Provider Course. Wrocław 2015
 • Kurs ochrony radiologicznej pacjenta. Wrocław 2015
 • V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Zakopane 2015
 • 4’th Annual EANS Young Neurosurgeons Metting. Vascular Londyn 2014
 • Coppenhagen Skull Base Course. Kopenhaga 2014
 • 2nd World AVM Congress. Nancy 2014
 • EANS Young Neurosurgeons’ Meeting – Oncology. Londyn 2013
 • XV Word Congress of Neurological Surgery. Seul 2013
 • Annual Meeting of European Association of Neurosurgical Societies. Tel-Aviv 2013
 • 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Bydgoszcz 2013
 • X Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów; „Intensywna Terapia w neurochirurgii dziecięcej, choroby naczyń mózgowych, wodogłowie i chirurgia kręgosłupa u dzieci”. Zakopane 2013
 • „Postępy w leczeniu onkologicznym”. Wrocław 2012
 • „Endoscopic operations on ventricular system”. Praga 2012
 • “Modern Technologies of Vertebro- and Kyphoplasty”. Wrocław 2011
 • 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Wrocław 2011
 • „Ochrona Radiologiczna Pacjenta w Radiologia Zabiegowa”. Wrocław 2010
 • VI Forum Chirurgów kręgosłupa. Bukowy Dworek 2010
 • XIV Word Congress of Neurological Surgery. Boston 2009
 • V Forum Chirurgów Kręgosłupa. Bukowy Dworek 2009
 • 39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Mikołajki 2009
 • „Anatomia i techniki operacyjne w chirurgii podstawy czaszki”, „Chirurgia oczodołu.” Warszawa 2009
 • Biological Solutions Product Training. Promnice 2009
 • Basic Drilling Instructions. Padwa 2008
 • Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów; “Uszkodzenia Nerwów obwodowych”. Białowieża 2008
 • IV Forum Chirurgów Kręgosłupa. Bukowy Dworek 2008
 • I Międzynarodowy Kurs Neurochirurgii i Chirurgii Podstawy Czaszki. Kajetany 2008
 • Wertebroplastyka przezskórna w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Warszawa 2008
 • ALS – reanimacja osób dorosłych. European Resuscitation Council. Wrocław 2007
 • EPLS – reanimacja dzieci. European Resuscitation Council. Wrocław 2007
 • Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej. Krasny Staw 2007
 • Glial Cell in Health and Disease. Londyn 2007
 • Nagłe zagrożenia w następstwie urazów. Wrocław 2005
 • Techniki mikrochirurgiczne i chirurgia ręki. Wrocław 2005

 

Praca naukowa:

 

 • „Badania nad zastosowaniem glejowych komórek węchowych w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi”. Grant Narodowego Centrum Nauki 2013-2016.
 • „Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań)”. Grant Narodowego Centrum Nauki 2011-2014.
 • „Ocena możliwości wykorzystania wybranych implantów biomateriałowych jako pomostu dla regenerujących włókien nerwowych rdzenia kręgowego. Badanie na modelu urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego ogona gekona lamparciego (Eublepharis macularius)”. Grant Narodowego Centrum Nauki 2011-2014.
 • „Ocena właściwości neurotroficznych glejowych komórek węchowych in vitro oraz in vivo, na modelu zwierzęcym”. Badania własne Kliniki Neurochirurgii 2006-2008.
 • „Badania nad możliwością wykorzystania wybranych kompozytów polimerowych w chirurgicznym leczeniu urazów nerwów obwodowych”. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2006-2009.
 • „Badanie możliwości zastosowania glejowych komórek węchowych w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi”. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2004-2007.

 

Autor i współautor 21 pełnych publikacji oraz 31 doniesień zjazdowych.

Font Resize